Lesný komposesorát
Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje lesné pozemky prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti  Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

LKPS - Partizánka Ľupča

Nemeckoľupčiansky lesný komposesorát bol inštitúciou, ktorá spravovala Mestské lesy od druhej polovice 13. storočia. V modifikovanej podobe sa zachoval aj po zániku feudalizmu a pretrval až do najnovších čias.

V päťdesiatych rokoch 20. storočia Nemeckoľupčiansky lesný komposesorát zanikol. Lesný závod v Liptovskom Mikuláši prevzal všetkok lesný majetok spoločenstva na základe zákona SNR č. 2/1958 Sb., lúky, pastviny a hole prešli do vlastníctva JRD v Partizánskej Ľupči.

Dňa 1. marca 1993 začal komposesorát hospodáriť v prinavrátených lesoch. Svojou výmerou 7425 ha patrí v kategórií spoločentevných lesov (urbariáty, komposesoráty a pod.) k najväčším subjektom na Slovensku.

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči je zaregistrované odo dňa 29.2.1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom: práv. s. -3/96 s právnou subjektivitou. Pokračuje v činnosti bývalého Lesného komposesorátu pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Aktuálne platné Stanovy a Zmluva o spoločenstve boli schválené na čiastkových schôdzach VZ LKPS 27.5. a 29.5.2017 a dodatky k nim na schôdzach dňa 11. a 13. mája 2019.

Výbor LKPS

Partizánska Ľupča

Partizánska Ľupča

Schéma LKPS

Kompetencie pre jednotlivé orgány PS a ich volených zástupcov sú uvedené v schválených Stanovách a Zmluve o spoločenstve.

Spoločníci: LKPS je jediným 100%-ným vlastníkom

Konatelia: Ing. Martin Noge, Ing. Štefan Banert (predseda LKPS), Katarína Bellová (člen LKPS)

Odborný lesný hospodár – Ing. Martin Noge

LK Part. Ľupča s.r.o. má svoju 3-člennú DR zloženú z členov DR LKPS.

V zmysle Zakladateľskej listiny a Stanov dcérskej spoločnosti LK Part. Ľupča s.r.o. prešli niektoré kompetencie zo Zhromaždenia LKPS na Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči, ktorý je zárovveň Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s.r.o.

Spoločníci: 51% Salatín s.r.o. – kúpil v roku 2016 podiel od Ing. Zdenky Illešovej

49% LKPS (z toho LKPS 4% a LK Part. Ľupča s.r.o. 45%)

Konatelia: Ing. Martin Sameliak, Ing. Štefan Banert (predseda LKPS v Partizánskej Ľupči)

Konatelia vo firme Salatín Ing. Peter Smitek, Ing.Michal Ružička