Zmluva LKPS

Výbor LKPS je zároveň aj valným zhromaždením spoločnosti Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Zmluva

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (ďalej len „Spoločenstvo“ ), bol ako spoločenstvo s právnou subjektivitou zaregistrovaný 29. februára 1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom práv. s.-3/96 na základe pôvodnej Zmluvy zostavenej podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť nový zákonč. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „Zákon“ ),ktorý v § 31 odst. 5 pozemkovým spoločenstvám stanovil povinnosť upraviť ich právne pomery v súlade s ustanoveniami Zákona.

Dňa 11. a 13. mája 2019 bol na čiastkových schôdzach Zhromaždenia vlastníkov schválený dodatok ku Zmluve o pozemkovom spoločenstve, ktorý upravuje pôvodnú zmluvu schválenú v dňoch 27. a 29. mája 2017.