Lesný komposesorát
Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje lesné pozemky prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti  Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

História

Nemeckoľupčiansky lesný komposesorát bol inštitúciou, ktorá spravovala Mestské lesy od druhej polovice 13. storočia. V modifikovanej podobe sa zachoval aj po zániku feudalizmu a pretrval až do najnovších čias.

V päťdesiatych rokoch 20. storočia Nemeckoľupčiansky lesný komposesorát zanikol. Lesný závod v Liptovskom Mikuláši prevzal všetkok lesný majetok spoločenstva na základe zákona SNR č. 2/1958 Sb., lúky, pastviny a hole prešli do vlastníctva JRD v Partizánskej Ľupči.

Dňa 1. marca 1993 začal komposesorát hospodáriť v prinavrátených lesoch. Svojou výmerou 7425 ha patrí v kategórií spoločentevných lesov (urbariáty, komposesoráty a pod.) k najväčším subjektom na Slovensku.

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči je zaregistrované odo dňa 29.2.1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom: práv. s. -3/96 s právnou subjektivitou. Pokračuje v činnosti bývalého Lesného komposesorátu pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Aktuálne platné Stanovy a Zmluva o spoločenstve boli schválené na čiastkových schôdzach VZ LKPS 27.5. a 29.5.2017 a dodatky k nim na schôdzach dňa 11. a 13. mája 2019.

Výbor LKPS

Partizánska Ľupča

Schéma LKPS

V súčasnosti má spoločenstvo približne 1300 vlastníkov.

Títo si na každoročnom Zhromaždení vlastníkov spomedzi seba volia svojich zástupcov do Výboru a Dozornej rady na obdobie 5 rokov.

Náplňou Výboru, ktorého činnosť kontroluje Dozorná rada, je najmä administratíva spojená s vedením pozemkového spoločenstva,
komunikácia s úradmi, hájenie záujmov vlastníkov, organizácia Zhromaždenia vlastníkov a stanovenie rámcovej činnosti v lesnom hospodárstve.

Pre dôležité rozhodnutia a plánovanie sa členovia Výboru a predseda Dozornej rady schádzajú raz mesačne na zasadnutí Výboru aby prebrali potrebné náležitosti.

Konatelia:

Predseda Výboru (Ing. Štefan Banert) a tajomník (Ing. Michal Noge)

Z praktických a účtovných dôvodov LKPS založilo dcérsku spoločnosť, ktorá má na starosti samotnú lesnícku činnosť a obhospodarovanie lesa a píly.

Konatelia:

Jedným konateľom spoločnosti je trvalým zamestnancom s.r.o. (Ing. Martin Noge, ktorého od 01.03.2023 vystrieda Ing. Rastislav Grillus) a tiež sa zúčastňuje schôdzí Výboru a Dozornej rady. Druhým konateľom je predseda Výboru LKPS a tretím (náhradníkom) je podpredseda Výboru LKPS. Za spoločnosť podpisujú dôležité dokumenty vždy 2 konatelia.

Spravuje a vypláca nájomné za ornú pôdu v kú. Partizánska Ľupča. 

Spoločníkmi LK Servisu sú:

LKPS                               podiel 4%

LK Part. Ľupča s.r.o.        podiel 45% (takže LKPS vlastní spolu 49%)

Salatín s.r.o.                   podiel 51%

Konatelia:

Ing. Martin Sameliak

Ing. Štefan Banert (predseda LKPS)