Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči, so sídlom v: Partizánska Ľupča 663, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 14224143.

Pozemkové spoločenstvo pokračuje v činnosti bývalého Lesného komposesorátu pri zaobstarávaní spoločných záležitostí majiteľov podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

2. Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávame?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom.

E-mailová adresa, ktorú ste zadali na našom webe v kontaktnom formulári, je využívaná na zasielanie tipov a noviniek z oblasti webového dizajnu, ohľadom online magazínov (ak ste zaškrtli takúto možnosť) a s ním súvisiaceho podnikania. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou mojej webstránky (z akej stránky ste prišli, ako dlho a aké podstránky ste prezerali atď.)

V prípade, že vaše údaje zadáte do elektronického formulára na vytvorenie webovej stránky alebo za účelom kontaktovania nás (na tento účel môžeme používať formuláre Google Forms), využívame ich na účely ďalšej komunikácie, na účely fakturácie a na ďalšiu komunikáciu s vami v súvislosti s vašou webovou stránkou alebo vašimi požiadavkami. Keďže ide o citlivé údaje, aby sme mohli vytvoriť čo najlepšiu prezentáciu o vás a vašom podnikaní, uchovávame ich s čo najväčšou zodpovednosťou.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov. Ak právne predpisy (účtovné, daňové apod.) vyžadujú inak, rešpektujeme zákonnú lehotu, prípadne po kratšiu dobu, ak požiadate o vymazanie vašich údajov pred uplynutím tejto lehoty.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Údaje, zadané do elektronického formulára, zbierame formou služby Google Forms spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. Rovnako aj naša e-mailová komunikácia prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti alebo tiež spoločnosti Exo Hosting. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google viď: https://policies.google.com/privacy a spoločnosti Websupport viď.: https://www.exohosting.sk/ostatne/ochrana-osobnych-udajov

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujem vás, že aj v týchto prípadoch budem dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením).

Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytneme vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábame. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR.

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránime ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobíme tak až po vašom výslovnom súhlase).

4. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na –

  • prístup k údajom, ktoré o vás uchovávam, prípadne na kópiu spracovávaných údajov,
  • opravu alebo doplnenie údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne,
  • vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie požiadate (zakliknutím v e-maile alebo nám napíšte na: leskompps@imafex.sk). Vaše údaje budeme uchovávať a spracovávať aj naďalej, ak to vyplýva zo zákonných povinností (napríklad účtovných alebo daňových).
  • prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to písomne požiadate,
  • vznesenie námietky voči spracovaniu vašich údajov, ak sme ich spracovávali na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia).

Všetky vaše požiadavky spracujeme do 48 hodín od ich prijatia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavíme do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou.

5. Zabezpečenie vašich údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, pomocou dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijala som všetky aktuálne dostupné opatrenia, aby som vaše osobné údaje ochránila a zamedzila ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

6. Kontaktné osoby

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte na nás prostredníctvom kontaktného formuláru, emailu alebo telefónneho čísla uvedeného v kontaktoch.

Tieto zásady platia s účinnosťou od 25.mája 2018.

Adresa našej webovej stránky je: https://www.lesnykomposesorat.sk.