Korešpondenčné hlasovanie 15.10.2020

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania konaného dňa 15.10.2020 prebehlo úspešne.

Zo 53 458 512 možných hlasov/m2 sa v návratových obálkach vrátili hlasovacie lístky o výmere 37 101 886 m2/hlasov, čo predstavuje účasť 69,4% a ZV 2020 bolo uznášaniaschopné.

Členovia Výboru LKPS za prítomnosti zástupcu Dozornej Rady dňa 20.10.2020 otvorili hlasovacie obálky a prebehlo sčítanie hlasov.

Výsledky jednotlivých hlasovaní sú nasledovné:

v % č1 č2 č3 č4 č5
ANO 48,86% 66,29% 53,12% 50,85% 55,57%
NIE 11,15% 0,41% 3,50% 0,65% 1,94%
ZDRZAL SA 9,39% 2,70% 12,78% 17,90% 11,90%

 

v m2 č1 č2 č3 č4 č5
ANO 26 121 121 35 438 840 28 396 590 27 183 356 29 707 478
NIE 5 960 009 219 422 1 872 096 349 086 1 035 212
ZDRZAL SA 5 020 756 1 443 624 6 833 200 9 569 444 6 359 196

Zápisnica a sprievodné materiály sa aktuálne pripravujú do tlače a ak to situácia dovolí, budú sa rozosielať v priebehu budúceho týždňa.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí poslali aj podpísaný petičný hárok petície „Mor ho“ a vyzbierali aj podpisy od známych.