Korešpondenčné hlasovanie 28.05.2021

Zhromaždenie Vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči 2021 formou korešpondenčného hlasovania

(ďalej len „Zhromaždenie“)

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 28.05.2021.

Program:

1, Výsledky hospodárenia LKPS a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 (Hlasovanie č.1)

2, Plnenie Rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 (Hlasovanie č.2)

3, Vyhodnotenie Plánu činnosti LKPS za rok 2020 a návrh Plánu činnosti na rok 2021 (Hlasovanie č.3)

4, Správa o činnosti LKPS za rok 2020 + hospodársky výsledok

5, Správa o činnosti a hospodárení LK Part. Ľupča s.r.o. za rok 2020 + hospodársky výsledok

6, Správa o činnosti a hospodárení LK servis spol. s.r.o. za rok 2020 + hospodársky výsledok

7, Správa Dozornej rady za rok 2020

8, Informácia o ponuke podielov

9, Návrh na uznesenie (Hlasovanie č.4)

V týchto dňoch Vám poštou zasielame všetky dokumenty, v prípade, že ste súhlasili s komunikáciou prostredníctvom e-mailu, dostanete e-mail s dokumentami a následne poštou len hlasovací lístok, ktorý je treba podpísať a odoslať späť.

Návratovú obálku s podpísaným hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola Výboru doručená do 31.07.2021. Hlasovacie lístky doručené po tomto termíne budú neplatné. Po 31.07.2021 Výbor, ktorý zastupuje pri korešpondenčnom hlasovaní funkciu návrhovej aj mandátovej komisie, sčíta za prítomnosti členov Dozornej rady hlasy a zápisnične vyhodnotí hlasovanie.

Vopred ďakujeme za porozumenie

Výbor LKPS