Výsledky ZV 2023 zo dňa 27.05.2023

Podielnikom LKPS budú čoskoro doručené materiály zo Zhromaždenia vlastníkov, konaného dňa 27.05.02023.

Tieto dokumenty sú po zadaní hesla (na vyžiadanie zaslané e-mailom) k nahliadnutiu aj tu:

1, Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS zo dňa 27.05.2023 

2, Uznesenie zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS zo dňa 27.05.2023 

3, Zoznam s informáciami o kandidátoch do orgánov LKPS na obdobie 2023-2028

Keďže sa nepodarilo úspešne zvoliť nový Výbor a Dozornú radu LKPS, je potrebné v druhom kole korešpondenčnou formou zvoliť chýbajúcich členov.

Volebný lístok, na ktorom môžete voliť šiestich kandidátov do Výboru a jedného kandidáta do Dozornej rady, bude podielnikom poslaný poštou spolu s návratnou obálkou.

Druhé kolo volieb/sčítavanie hlasov prebehne dňa 15.09.2023. Obálky s volebnými lístkami doručené po tomto termíne sa budú považovať za neplatné.